fbpx Wettelijke vermeldingen | My Happy Pet
Overslaan en naar de inhoud gaan

Wettelijke vermeldingen

Laatste update: 3 november 2014

Welkom op de My Happy Pet Belgium website (de “Website”). De Website wordt beheerd door Vétoquinol NV (“Vétoquinol”, “wij” of “ons” genoemd).

Jouw instemming & wijzigingen aan de Wettelijke Vermeldingen
Door het betreden en gebruiken van de Website erken je dat je de Wettelijke Vermeldingen hebt gelezen en hiermee instemt.
De Website, de inhoud en deze Wettelijke Vermeldingen kunnen geactualiseerd of gewijzigd worden zonder een voorafgaande kennisgeving. Door het betreden en gebruiken van de Website na deze update of wijziging ben je gebonden aan dergelijke updates of wijzigingen. Het is dan ook belangrijk dat je regelmatig deze Wettelijke Vermeldingen opnieuw leest.

Beschikbaarheid van de Website
Deze Website is ontworpen rekening houdend met de wetten en reglementering van de Europese Unie en is uitsluitend bedoeld voor gebruik door inwoners van de Europese Unie. Toegang tot de Website kan illegaal zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen buiten de Europese Unie. Als je de Website van buiten de Europese Unie betreedt, gebeurt dit op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Informatie over product en diensten
De informatie verschaft op de Website kan van land tot land verschillen en niet alle producten en/of diensten zijn verkrijgbaar in ieder land. De producten en diensten waarnaar wordt verwezen in deze Website kunnen onderworpen zijn aan verschillende regelgevende eisen in functie van het land. Niets op deze Website dient te worden beschouwd als promotie of reclame voor een product of dienst die niet toegelaten is in het desbetreffende land.

Geen bron van medisch advies
Deze Website en de inhoud op deze Website worden in een algemene vorm en uitsluitend voor informatiedoelstellingen geleverd. De Website en de inhoud zijn niet bedoeld of aanbevolen als een vervangmiddel voor professioneel medisch advies. Niets in deze Website is bedoeld om te gebruiken voor een medische diagnose of behandeling. Vraag steeds het advies van jouw dierenarts of andere gezondheidsadviseur voor iedere medische aandoening of behandeling. Neem steeds het medische advies in acht en wacht niet om dit in te winnen omwille van iets wat je op deze Website hebt gelezen.

Auteursrecht en gebruik van informatie
De Website en inhoud zijn eigendom van of worden gecontroleerd door Vétoquinol en zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag informatie van de Website, inclusief teksten, audio en video, raadplegen en downloaden enkel voor jouw persoonlijk gebruik, niet voor commercieel gebruik. Het is verboden om de Website of de inhoud ervan te wijzigen of te reproduceren. Je mag de Website of de inhoud niet verspreiden in een andere vorm dan deze op de Website beschikbaar is. Vétoquinol waarborgt niet dat jouw gebruik van de informatie uit de Website geen inbreuk vormt op de rechten van derde partijen. Met uitzondering van de beperkte toelating, zoals vermeld in deze paragraaf, wordt geen andere licentie of recht toegestaan op de Website of een deel van de inhoud.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan ons bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Vétoquinol wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Vétoquinol mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Je stemt ermee in dat wij de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in jouw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Merken
De handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen op deze Website zijn beschermd door de nationale en internationale wetgeving. Het is verboden hiervan gebruik te maken zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Vétoquinol.

Disclaimer van aansprakelijkheid
Vétoquinol levert aanzienlijke inspanningen om de Website en de inhoud ervan accuraat en actueel te houden. We zijn echter niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de accuraatheid en volledigheid van de Website en de inhoud.

DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN AANGEBODEN ‘ZOALS ZE ZIJN’. VÉTOQUINOL WAARBORGT GEENSZINS DE VOLLEDIGHEID, ACCURAATHEID, TOEGANKELIJKHEID EN GEPASTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL VAN DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN. VÉTOQUINOL WAARBORGT NIET DAT DE WEBSITE EN DE INHOUD VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE CODES DIE VERVUILENDE OF VERNIELENDE EIGENSCHAPPEN KUNNEN HEBBEN. NOCH VÉTOQUINOL, NOCH IEDERE ANDERE ONDERNEMING VAN DE VÉTOQUINOL GROEP OF EEN DERDE PARTIJ BETROKKEN BIJ DE CREATIE OF HOSTING VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR RECHTSTREEKSE, INCIDENTELE, ONRECHTSTREEKSE OF ZWARE SCHADE DIE VOORVLOEIT UIT DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK, VERTROUWEN OP OF IEDERE FOUT OF WEGLATING IN DE WEBSITE EN/OF DE INHOUD ERVAN.
Aangezien bepaalde rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van bepaalde waarborgen of aansprakelijkheden niet toelaten, kunnen deze uitsluitingen of beperkingen desgevallend niet op jou van toepassing zijn.

Toepasbaar recht & bevoegde rechtbank
Ieder geschil met betrekking tot deze Website en de inhoud ervan wordt beslecht door middel van het Belgisch recht. Door het gebruik van deze Website stem je in met de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Deelbaarheid
Indien een bepaling van deze Wettelijke Vermeldingen geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard onder het toepasselijke recht, zal deze bepaling geen deel meer uitmaken van deze Wettelijke Vermeldingen. De wettigheid, geldigheid en bindende aard van de andere bepalingen van deze Wettelijke Vermeldingen blijven onaangetast.

Links naar andere websites
Deze Website kan verwijzingen of links bevatten naar andere websites die niet gecontroleerd worden door Vétoquinol en waarop deze Wettelijke Vermeldingen niet van toepassing zijn. Deze referenties en/of links worden enkel voor jouw gemak geleverd. Vétoquinol is niet aansprakelijk voor schade of letsels die voortvloeien uit het gebruik van deze andere websites of de referenties of links naar deze websites. Jij blijft de enige verantwoordelijke voor het bezoek aan dergelijke andere websites.

Links naar de Website
De framing, deep linking, mirroring of retransmissie van de Website of de inhoud ervan, of een gedeeltelijk of volledig gebruik van de Website of de inhoud ervan in een derde website zijn verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vétoquinol. Als je een link wenst te maken naar onze Website, kan je contact met ons opnemen op het onderstaande adres.

Privacybeleid
Jouw gebruik van deze Website is ook onderworpen aan ons Privacybeleid.

Contacteer ons
Je kunt uiteraard altijd contact met ons opnemen als je een vraag hebt over deze Wettelijke Vermeldingen via onderstaand adres of mail: Vétoquinol NV · Kontichsesteenweg 42 · 2630 ·  marketing.be@vetoquinol.com